LBA là gì ? Là dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn cho phép các doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân chuyển thông điệp marketing đến người dùng di động một cách có chọn lọc và đúng thời điểm – khi họ đang có mặt tại một vị trí địa lý thích hợp – thông qua việc phân tích dữ liệu người dùng trước đó: sở thích, khả năng chi trả, độ tuổi, giới tính v.v.

colors-girl-jump-life-photography-Favim.com-279057

Tính năng Hiệu quả truyền thông do dịch vụ mang lại

Phân tích, phân loại nhận diện đối tượng truyền thông căn cứ trên vị trí địa lý, đặc điểm di chuyển theo thời gian thực và các tiêu chí kết hợp khác: độ tuổi, giới tính, sở thích, thu nhập v.v.

Gửi thông điệp đến đối tượng truyền thông vào thời điểm họ đang có mặt tại một không gian/ địa điểm phù hợp nhất cho việc tiếp nhận và hành động theo thông điệp.

Hiệu quả truyền thông cao Vị trí của khách hàng được xác định giúp các nhà truyền thông dễ dàng tối ưu khi lựa chọn mục tiêu, công cụ và thời điểm truyền thông.

Gia tăng tính liên hệ tương tác Sự thích ứng của thông điệp và nội dung với môi trường địa lý sẽ tạo nên ý nghĩa kết nối giữa nhãn hiệu, con người và cộng đồng, giúp tăng tính liên hệ và tương tác.

Gia tăng hành vi mua sự trung thành Giúp gia tăng hành vi mua và sự trung thành của khách hàng mục tiêu bằng sự tương tác vật chất vào một thời điểm và vị trí thích hợp nhất với những giá trị ngay lập tức có thể thực hiện.

Hai lựa chọn sử dụng MyLBA*

GeoTargeting SMS: Là hình thức trong đó hệ thống Dịch vụ sẽ thực hiện khoanh vùng khu vực Khách hàng muốn thực hiện quảng cáo và gửi tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao có mặt trong khu vực được khoanh vùng theo kịch bản về nội dung và thời gian đã được thiết kế sẵn.

GeoFencing SMS: Là hình thức trong đó hệ thống Dịch vụ sẽ thực hiện khoanh vùng khu vực Khách hàng muốn thực hiện quảng cáo và tự động gửi tin nhắn quảng cáo (theo nội dung được thiết kế sẵn) đến các thuê bao khi họ di chuyển vào hoặc ra khỏi khu vực được khoanh vùng.

Chiến dịch truyền thông nhằm mục tiêu tối đa hoá doanh thu:

Tình huống:

Một hãng bia muốn tất cả những người đi qua một khu vực biết rằng họ có thể uống một ly bia sau giờ tan làm tại một quán đồ uống gần đấy. Hãng muốn tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu tại một địa điểm và thời gian tốt nhất.

Giải pháp:

  • Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu: nam giới và tuổi từ 18 đến 34 tuổi.
  • Sử dụng khả năng định vị của nhà cung cấp dịch vụ truyền thông để xác định vị trí của các đối tượng khách hàng mục tiêu khi họ ở vị trí cách các quán đồ uống có bán bia của hãng 1.5 Km.
  • Khi đó gửi tin nhắn SMS đến di động của các đối tượng này với hai nội dung: khuyến nghị họ có thể đến quán gần nhất để uống bia của hãng và thông báo địa chỉ quán đồ uống bán bia của hãng ở gần họ nhất.
    • 53% đối tượng nhận tin nhớ được nội dung tin nhắn.
    • 25% số người nhận tin đã mua bia của hãng tại một quán đồ uống gần nhất.

Nguồn VNPT VAS

 

Save

Save

Local Based Advertising độc mà không lạ?http://hoangtien.net/wp-content/uploads/2015/01/businesswoman-preso-ss-1920-800x450.jpghttp://hoangtien.net/wp-content/uploads/2015/01/businesswoman-preso-ss-1920-800x450-290x290.jpg admin Tổng hợp
LBA là gì ? Là dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn cho phép các doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân chuyển thông điệp marketing đến người dùng di động một cách có chọn lọc và đúng thời điểm - khi họ đang có mặt tại một vị trí...
LBA là gì ? Là dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn cho phép các doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân chuyển thông điệp marketing đến người dùng di động một cách có chọn lọc và đúng thời điểm - khi họ đang có mặt tại một vị trí địa lý thích hợp – thông qua việc phân tích dữ liệu người dùng trước đó: sở thích, khả năng chi trả, độ tuổi, giới tính v.v. <a href="http://hoangtien.net/wp-content/uploads/2014/06/colors-girl-jump-life-photography-Favim.com-279057.jpg" rel="attachment wp-att-1640"><img class="alignright size-full wp-image-1640" src="http://hoangtien.net/wp-content/uploads/2014/06/colors-girl-jump-life-photography-Favim.com-279057.jpg" alt="colors-girl-jump-life-photography-Favim.com-279057" width="500" height="475" /></a> <b>T</b><b>ính</b> <b>năng</b> <b>và</b> <b>H</b><b>iệu</b> <b>quả</b> <b>truyền</b> <b>thông</b><b> do </b><b>dịch</b> <b>vụ</b> <b>mang</b> <b>lại</b> <b>Phân</b> <b>tích</b><b>, </b><b>phân</b> <b>loại</b> <b>và</b> <b>nhận</b> <b>diện</b> đối tượng truyền thông căn cứ trên vị trí địa lý, đặc điểm di chuyển theo thời gian thực và các tiêu chí kết hợp khác: độ tuổi, giới tính, sở thích, thu nhập v.v. <b>Gửi</b> <b>thông</b> <b>điệp</b> <b>đến</b> <b>đối</b> <b>tượng</b> <b>truyền</b> <b>thông</b> <b>vào</b> <b>thời</b> <b>điểm</b> họ đang có mặt tại một không gian/ địa điểm phù hợp nhất cho việc tiếp nhận và hành động theo thông điệp. <b>Hiệu</b> <b>quả</b> <b>truyền</b> <b>thông</b> <b>cao </b>Vị trí của khách hàng được xác định giúp các nhà truyền thông dễ dàng tối ưu khi lựa chọn mục tiêu, công cụ và thời điểm truyền thông. <b>Gia </b><b>tăng</b> <b>tính</b> <b>liên</b> <b>hệ</b> <b>và</b> <b>tương</b> <b>tác </b>Sự thích ứng của thông điệp và nội dung với môi trường địa lý sẽ tạo nên ý nghĩa kết nối giữa nhãn hiệu, con người và cộng đồng, giúp tăng tính liên hệ và tương tác. <b>Gia </b><b>tăng</b> <b>hành</b><b> vi </b><b>mua</b> <b>và</b> <b>sự</b> <b>trung</b> <b>thành </b>Giúp gia tăng hành vi mua và sự trung thành của khách hàng mục tiêu bằng sự tương tác vật chất vào một thời điểm và vị trí thích hợp nhất với những giá trị ngay lập tức có thể thực hiện. <b>H</b><b>ai </b><b>lựa</b> <b>chọn</b> <b>sử</b> <b>dụng</b> <b>MyLBA*</b> <b>GeoTargeting</b><b> SMS: </b>Là hình thức trong đó hệ thống Dịch vụ sẽ thực hiện khoanh vùng khu vực Khách hàng muốn thực hiện quảng cáo và gửi tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao có mặt trong khu vực được khoanh vùng theo kịch bản về nội dung và thời gian đã được thiết kế sẵn. <b>GeoFencing</b><b> SMS: </b>Là hình thức trong đó hệ thống Dịch vụ sẽ thực hiện khoanh vùng khu vực Khách hàng muốn thực hiện quảng cáo và tự động gửi tin nhắn quảng cáo (theo nội dung được thiết kế sẵn) đến các thuê bao khi họ di chuyển vào hoặc ra khỏi khu vực được khoanh vùng. <b>C</b><b>hiến</b> <b>dịch</b> <b>truyền</b> <b>thông</b> <b>nhằm</b> <b>mục</b> <b>tiêu</b> <b>tối</b> <b>đa</b> <b>hoá</b> <b>doanh</b> <b>thu:</b> <u><b>Tình</b></u> <u><b>huống</b></u><b>: </b> Một hãng bia muốn tất cả những người đi qua một khu vực biết rằng họ có thể uống một ly bia sau giờ tan làm tại một quán đồ uống gần đấy. Hãng muốn tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu tại một địa điểm và thời gian tốt nhất. <u><b>Giải</b></u> <u><b>pháp</b></u><u><b>:</b></u> <ul> <li>Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu: nam giới và tuổi từ 18 đến 34 tuổi.</li> <li>Sử dụng khả năng định vị của nhà cung cấp dịch vụ truyền thông để xác định vị trí của các đối tượng khách hàng mục tiêu khi họ ở vị trí cách các quán đồ uống có bán bia của hãng 1.5 Km.</li> <li>Khi đó gửi tin nhắn SMS đến di động của các đối tượng này với hai nội dung: khuyến nghị họ có thể đến quán gần nhất để uống bia của hãng và thông báo địa chỉ quán đồ uống bán bia của hãng ở gần họ nhất.</li> <li> <ul> <li>53% đối tượng nhận tin nhớ được nội dung tin nhắn.</li> <li>25% số người nhận tin đã mua bia của hãng tại một quán đồ uống gần nhất.</li> </ul> </li> </ul> Nguồn VNPT VAS   <span style="border-radius: 2px; text-indent: 20px; width: auto; padding: 0px 4px 0px 0px; text-align: center; font: bold 11px/20px 'Helvetica Neue',Helvetica,sans-serif; color: #ffffff; background: #bd081c no-repeat scroll 3px 50% / 14px 14px; position: absolute; opacity: 1; z-index: 8675309; display: none; cursor: pointer;">Save</span> <span style="border-radius: 2px; text-indent: 20px; width: auto; padding: 0px 4px 0px 0px; text-align: center; font: bold 11px/20px 'Helvetica Neue',Helvetica,sans-serif; color: #ffffff; background: #bd081c no-repeat scroll 3px 50% / 14px 14px; position: absolute; opacity: 1; z-index: 8675309; display: none; cursor: pointer;">Save</span>